KÝ CAM KẾT CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ HUYỆN QUẢNG TRẠCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC   Số: 21 / CĐGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Quảng Trạch, ngày 9  tháng  9  năm 2016   Kính gửi:     Công đoàn cơ…