KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười 10, 2018 10:53 sáng
PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH

TRƯỜNG THCS QUẢNG TÙNG

Số:      /KH-THCS

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Quảng Tùng, ngày     tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Giáo dục chính trị và công tác học sinh

Năm học 2018- 2019 

          Căn cứ văn bản số 39/PGDĐT ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch về  việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường THCS Quảng Tùng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2018-2019 với những nội dung cụ thể như sau:

 1. NHIỆM VỤ CHUNG
 2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp từ huyện đến tỉnh và trung ương. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế tại đơn vị
 3. Thực hiện các nội dung Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 07CTr/HU ngày 18/4/2016 của Huyện ủy.

Nhà trường xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học

 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý gắn với nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Hai không” và “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực hiễn; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lịch sử quê hương.
 2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, công tác quản lý của Chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể chính trị, tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh; coi trọng công tác phát triển Đảng viên, Đội viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường. Tiếp tục củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông.
 3. Tiếp tục phát huy vai trò của giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; tuyên truyền quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kịp thời nhân rộng và biểu dương các điển hình có cách làm hiệu quả tác động tốt đến xã hội, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, tạo sự đồng thuận cao; xây dựng tốt đời sống văn hoá cơ sở, tăng cường đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hoà bình”, thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các hoạt động gây rối, kích động, lôi kéo, chống phá, tuyên truyền trên mạng Internet nhằm gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các thế lực thù địch.
 4. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2018-2019 cần đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

 1. Tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện.
 2. Triển khai tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn gắn với thường xuyên tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và biên giới quốc gia, về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động lớn của Ngành. Tăng cường tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo,…
 3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc không ngừng trau dồi đạo đức theo chủ đề các năm qua: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2013; “Về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt” năm 2018 và chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” một cách cụ thể gắn với việc tổ chức thực hiện nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” của ngành với 5 tiêu chí “Tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm” nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lương tâm nhà giáo, tự giác học tập nâng cao trình độ, tích cực, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 4. Thực hiện tốt phong trào “Vì làng quê văn minh-sạch đẹp-an toàn”; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn thông qua các nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, thể chất, quốc phòng an ninh và các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục kỹ năng sống. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày chủ điểm trong năm học gắn với nâng cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 5. Chú trọng tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực thực hiện tốt các giải pháp giữ vững an ninh chính trị và an toàn trường học. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng lối sống văn hoá tiến bộ, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
 6. Thực hiện có hiệu quả Quy định về quản lý dạy thêm học thêm, cuộc vận động “Hai không” góp phần chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đến năm 2020 là 20%; cán bộ, giáo viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.
 7.  Tăng cường thực hiện có hiệu quả 3 công khai, tổ chức đối thoại giữa nhà trường với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, chủ động huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh đúng quy định và phối hợp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh với từng phụ huynh trong việc gắn kết 3 môi trường trong giáo dục học sinh và tăng nguồn lực cho nhà trường.

          IIIBIỆN PHÁP

 1. Nêu cao vai trò của bí thư cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Định kỳ làm việc với Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, chăm lo bồi dưỡng, tạo điều kiện triển khai các hoạt động chuyên môn.

– Phân công cán bộ theo dõi sát mạng thông tin điện tử, nắm bắt, phản ánh kịp tời tình hình tư tưởng, nhận thức, tâm lý; chú trọng triển khai đồng bộ, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái chống phá Đảng và Nhà nước ta; phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, thực hiện các hoạt động phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; phát động, tổ chức để đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng chính trị nòng cốt tham gia bày tỏ quan điểm chính kiến, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

– Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân trong học sinh để hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, có phẩm chất đạo đức, có hoài bảo, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sống qua việc kết hợp giáo dục chính khoá với các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động lễ hội. Tổ chức đối thoại để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý và giáo dục giới tính.

– Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, mạng lưới dư luận xã hội. Kịp thời phản ánh với các cấp uỷ Đảng, chính quyền những thông tin dư luận, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của ngành. Lãnh đạo tốt việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp kiến thức pháp luật trong học sinh để các em hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật Nhà nước. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt chào cờ đầu tuần nhằm giáo dục đạo đức, lối sống đẹp thông qua các chương trình “Giao lưu và trao học bổng gương sáng học đường” tuyên dương học sinh nghèo hiếu học, thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với công an các cấp theo quy chế đã được ký kết.

– Tăng cường việc tuyên truyền lòng tự hào dân tộc, đặc biệt về chủ quyền biển đảo quê hương; tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả chương trình “Hành trình đến với bảo tàng, vùng căn cứ cách mạng, di tích lịch sử, văn hoá”.

– Phối hợp thực hiện rà soát và cập nhật giáo trình dạy kỹ năng sống, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đưa nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian vào nhà trường.

 1. Tham mưu và phối hợp các đơn vị hữu quan trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ.

Tiếp tục thực hiện chương trình học tập chính khóa về giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 1. Giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

– Xây dựng quy chế ứng xử, tác phong sư phạm, đảm bảo tính gương mẫu, mô phạm, lịch sự, đúng mực của nhà giáo trong ăn mặc, giao tiếp.

– Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở thông qua tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác hằng năm, thực hiện Nghị quyết hội nghị, quy chế chi tiêu nội bộ, đối thoại nơi làm việc và thực hiện 3 công khai theo quy định. Đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về công tác chủ nhiệm lớp và hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

– Đẩy mạnh hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ, tuyên truyền, vận động tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác Dân số- kế hoạch hóa gia đình, phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị.

 1. Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm đã kết luận sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI.

Lựa chọn nội dung, đăng ký và tự đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tập trung vào 2 mục tiêu, 5 yêu  cầu và 5 nội dung theo Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Về bộ môn giáo dục Đạo đức và giáo dục, phổ biến pháp luật

– Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, kết hợp học với hành, bước đầu hình thành các hành vi, thói quen tốt từ nhỏ. Cụ thể hoá 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng; lồng ghép trong chương trình giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống thông qua tích hợp các nội dung về giáo dục an toàn giao thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử văn minh thân thiện.

– Tiếp tục phối hợp với Phòng tư pháp và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật và thường xuyên cập nhật nhằm cung cấp tư liệu đầy đủ, kịp thời đảm bảo yêu cầu tham khảo, nghiên cứu của giáo viên, nhân viên và học sinh. Đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức chương trình ngoại khoá; đổi mới phương pháp dạy lồng ghép tích hợp.

 1. Tăng cường công tác phối hợp với Công an, Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng và ban ngành đoàn thể của địa phương trong công tác quản lý học sinh; đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; chú trọng công tác giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và chăm sóc sức khỏe. Tăng cường công tác tư vấn học đường nhằm tư vấn cho học sinh, phụ huynh các vấn đề về tâm lý lứa tuổi (Hiệu trưởng có thành lập tổ tư vấn học đường).
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Kiện toàn Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng hàng năm; phân công phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên.

– Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch đến các tổ, bộ phận, cá nhân trong nhà trường.

– Rà soát nội dung; đăng ký và tự đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:

 1. Về xây dựng trường, lớp xanh, sạch đẹp, an toàn.
 2. 2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.
 3. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.
 5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

– Thực hiện báo cáo sơ, tổng kết và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian qui định.

Công tác chính trị và học sinh là một trong những công tác trọng tâm của Trường THCS Quảng Tùng, đề nghị CB – GV – NV nghiêm túc thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và học sinh, sinh viên góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2018- 2019.                                                        

Nơi nhận:

– PGD& ĐT (BC);                                          

– GV, NV toàn trường ;

– Đăng lên website ;

– Lưu : VT.

       HIỆU TRƯỞNG

 

  

     Phạm Văn Bảo